Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1. “Dufourmont” en “dufourmont.be” zijn handelsnamen van Dufourmont Sander. Dufourmont Sander is geregistreerd onder het nummer BE0685.498.307. Daar waar gesproken wordt over “Dufourmont” en “dufourmont.be” wordt bedoeld de zaak Dufourmont Sander.

1.2. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Dufourmont, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Dufourmont.

Artikel 2. Offertes, orderbevestiging & totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Alle offertes van Dufourmont zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de vijftien dagen voor akkoord schriftelijk of online goedkeurt (via de offerte-link die de klant per mail ontvangt van een medewerker van Dufourmont.) Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, bindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.

2.2. Reis- en verplaatsingskosten worden altijd gedragen door de klant, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

2.3. De prijzen zijn deze die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur. Ingeval van tegenstrijdigheid van inhoud op de offerte, levering en factuur, gaat het bedrag op de factuur voor.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is kosteloos mogelijk tot vijftien dagen vòòr Dufourmont haar werkzaamheden (opnames, montages, pre-productie,… geen limitatieve opsomming) aanvat. Annulatie binnen de vijftien dagen vòòr Dufourmont haar werkzaamheden aanvat, is mogelijk mits een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs. Zijn de werkzaamheden van Dufourmont al aangevat, is annulatie niet meer mogelijk en dient de afgesproken prijs volledig betaald te worden.

Artikel 4. Uitvoering opdracht & levering

4.1. Dufourmont zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

4.2. Dufourmont bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.

4.3. Dufourmont heeft het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

4.4. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Dufourmont niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. Alle facturen van Dufourmont dienen per overschrijving worden te betaald op het rekeningnummer IBAN BE66 0689 0784 4043 tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.2. De betalingstermijn voor facturen bedraagt 30 dagen na factuurdatum.

5.3. Bij niet-betaling zal een verwijlinterest van 8% verschuldigd zijn en een schadevergoeding van 10%.

5.4. Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die dan ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

5.5. bij niet of laattijdige betaling houdt Dufourmont zich het recht voor om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Dufourmont blijft juridisch eigenaar van het goed tot volledige betaling van de prijs door de klant en behoudt altijd auteurs- en publicatierechten op alle audio-visuele producties, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.2. Dufourmont behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van de eigen diensten.

Artikel 7. Geschillen

7.1. Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbank van Gent is bevoegd er kennis van te nemen.

7.2. Klachten dienen per aangetekend schrijven bevestigd te worden binnen de zeven dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum.

7.3. Dufourmont is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze algemene voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van Dufourmont blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De klant vrijwaart Dufourmont voor alle eventuele vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst (bijvoorbeeld voor inbreuken op de intellectuele eigendom). Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Dufourmont geen aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 8. Overmacht

8.1. In geval van overmacht zoals een natuurramp, brand, staking, … (geen limitatieve opsomming) is de leverancier gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege te verbreken, of de uitvoering van de overeenkomst aan te passen aan de omstandigheden en dit zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 9. Nietigheid

9.1. De nietigheid van een of meerdere bepalingen impliceert niet de nietigheid van de overeenkomst.

Artikel 10. Eenzijdige wijziging

10.1. Dufourmont voorziet het recht om haar Algemene Voorwaarden eenzijdig en op eender welk tijdstip te wijzigen.

Artikel 11. Uitsluiting van de eigen Algemene Voorwaarden van de klant

11.1. Enkel de Algemene Voorwaarden van Dufourmont zijn van toepassing op overeenkomsten en niet de Algemene Voorwaarden van de klant.